En dag om slöjdkunskapens relevans i ett hållbart samhälle

frugal_korgar

Slöjdkunskap kan bidra till ett hållbart samhälle, det är det många som kan vittna om. Frågan är hur Hemslöjden kan jobba och finna metoder för att använda den kunskap och visdom, som finns bland slöjdare och inom organisationen, för att nå dit. I projektet Do It Together bjöd riksförbundet in medlemsföreningar till en workshop med Helena Hansson, doktorand på HDK, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg. Helena introducerade begreppet frugal innovation och berättade om sina erfarenheter. Vi fick sedan pröva de modeller och metoder hon testat i sin forskning och koppla ihop verksamhetsidéerna med de 17 hållbarhetsmålen från Agenda 2030. Vi fick tillfälle att reflektera och diskutera om slöjdens och det handgjorda skapandets relevans och möjligheter för att stärka ett hållbart samhälle.

Tankar kring frugal innovation

Frugal innovation är ett begrepp som har funnits med några år i forskarvärlden. Ordet frugal kan betyda bland annat sparsam, snål eller resurssmart, ibland har det används om gnetig och återhållsam.

 

”För att kunna möta våra tiders kriser såsom utanförskap, ojämlikhet och fattigdom krävs nya metoder, angreppsätt och samverkan över gränser och kompetenser, och detta utforskas på olika håll runtom i världen. Att arbeta med innovation i dessa frugala situationer som de som nämns ovan, innebär att vi behöver tänka om och göra på ett annat sätt än vad vi var vana vid. I grunden handlar det om att (åter)använda resurser på ett sparsamt och innovativt sätt för att skapa värden som kommer många till dels, både för individen och samhället i stort, kort sagt: To do more with less for many (Bhatti & Ventresca, 2013).” Helena Hansson, artikel i Ada, se nedan.

 

Ett exempel Helena tar upp är hur hon som designer fick möjlighet att praktisera frugal innovation tillsammans med hantverkare i Kenya, samarbetet innehöll vattenhyacinter, korgar och butiken Afro Art i Stockholm och har varit lyckad. Alla parter har fått arbeta med det de är bra på och de från början omöjliga materialet vattenhyacint, som från början var ett hot blev sedan en möjlighet, och har visat sig vara en hållbar tillgång. Hantverkarna i Kenya hade materialet och hantverkskompetens, Helena hade nätverk och designlösningar och Afro Art hade kundunderlag. Verksamheten kunde snabbt skalas upp och fler ringar på vattnet i form av fler verksamheter och nätverk pågår. Att göra mer med mindre för fler eller kanske att göra bättre med mindre, frugal innovation i praktiken.

 

Ska vi då tänka att vi tar över världen, vad är Hemslöjden år 2030?

Kopplingen mellan frugal innovation och hållbarhet är tydlig och att involvera de globala hållbarhetsmålen är relevant. Världens ledare har förbundit sig till 17 mål för hållbar utveckling som ska förändra världen till år 2030, de kallas för de globala målen. Vi utgick från begreppet frugal innovation och arbetade med de globala hållbarhetsmålen som grund för verksamhet med frågeställningen; Kan slöjden vara med och lösa de globala hållbarhetsmålen?

fruagl_globala_malen

 

”I den traditionella slöjden är sparsamhet, funktionalitet och kreativitet inbäddat som förutsättningar för skapandet. Makers-, Do-it-Yourself (DIY) och slöjdaktivism är gräsrotsrörelser som länkar ihop handgjort skapande och frugal innovation, som kan inspirera till nya sätt att arbeta med innovation. Nya institutionella och sociala sammanhang kan skapas, där både nya och traditionella tekniker används som medel för förändring”. Helena om kopplingarna mellan frugal innovation och slöjdande.

 

Gruppen fick tillfälle att generera idéer kring möjliga projekt som hade med hållbarhet och frugal innovation att göra. Några av de saker som diskuterades var skog och integration, slöjd på recept, ett slöjdat ute gym, en slöjdfestival och en App för spillmaterial.

fruagl_workshop

Vi återkommer!

/Hemslöjdens kansli

 

Läs mer:

To Do More With Less for Many – om frugal innovation, Artikel av Helena Hansson

Skräp från Kenya blir nordisk design Mistra Urban Futures

Globala målen

Hemslöjdens projekt Do It Together

 

Din e-postadress kommer ej plubliceras. Obligatoriska fält är markerade med *

*